E-mail disclaimer 

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. MBM B.V. waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van dit e-mailbericht, en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik van dit e-mailbericht en haar inhoud. MBM B.V. staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail mag nimmer worden beschouwd, noch geïnterpreteerd worden als het aangaan van enige verplichtingen van de kant van MBM B.V.

Website disclaimer 

De op  deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. MBM streeft naar een zo actueel mogelijke website. Toch kan MBM B.V. niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt MBM B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

Op de inhoud van de webpagina’s van MBM en op het logo van MBM rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van MBM.