-Scholing voor werknemers
De coronacrisis laat zien dat scholing en ontwikkeling belangrijk zijn voor werknemers.

Het kabinet blijft inzetten op Leven Lang Ontwikkelen. Door te blijven ontwikkelen in werk en zo nodig bij- of om- te scholen blijven vaardigheden up-to-date en kan werkloosheid worden voorkomen. Naast de scholingsmaatregelen uit het corona steun- en herstelpakket, werkt het kabinet door aan de invoering van de STAP-regeling (Stimulans Arbeidsmarktpositie). Deze regeling vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholing.

Ook is er in 2021 weer circa €50 miljoen beschikbaar vanuit de SLIM-regeling, waarmee werkgevers in het mkb, maar ook grotere werkgevers in de sectoren horeca, de landbouw en de recreatie, worden gestimuleerd om te investeren in de ontwikkeling van werkenden.

Door het Pensioenakkoord is ook structureel €10 miljoen vrijgekomen voor een meerjarig investeringsprogramma voor duurzame inzetbaarheid. Vanaf 2020 wordt geld verdeeld voor pilots om toepassing in de praktijk te bevorderen.

-Hogere bijtelling elektrische auto
In 2021 gaat de bijtelling voor een elektrische auto naar 14 procent over de eerste 40.000 euro cataloguswaarde. Als de auto duurder is, geldt over het meerdere het normale bijtellingspercentage van 22 procent. Vanaf 2022 gaat de bijtelling naar 18 procent over de eerste 40.000 euro. Vanaf 2023 is er geen verschil meer tussen de bijtelling voor elektrische auto’s en auto’s die fossiele brandstof moeten tanken.

-Vrije ruimte WKR omlaag
In de werkkostenregeling (WKR) bestaat een vrije ruimte van 1,2% van de loonsom voor het doen van verstrekkingen en vergoedingen. In 2020 is dit verruimd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Deze eenmalige verhoging is tijdelijk en als extra tijdens de Coronacrisis. Het percentage wordt per 1 januari 2021 iets verlaagd naar 1,18%. Het geld dat de overheid hiermee bespaart, wordt ingezet voor de verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten.

-Uitbreiding betaald ouderschapsverlof
Het kabinet kiest voor de invoering van 9 weken betaald ouderschapsverlof voor beide ouders. Na eerdere uitbreiding van het verlof voor partners naar vijf dagen direct na de geboorte op 1 januari 2019, en vijf weken in het eerste half jaar sinds 1 juli 2020, neemt het kabinet nog een derde stap.

Het kabinet voert daarom 9 weken deels betaald ouderschapsverlof in. Het doel van deze uitbreiding is om beide partners de kans te geven om tijd met hun kind door te brengen in het eerste jaar na de geboorte. Daarnaast kan het verlof zorgen voor een gelijkere verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders. In deze negen weken hebben ouders recht op een uitkering tot 50% van het maximum dagloon. De maatregel zal per augustus 2022 ingaan.

-Kleine wijzigingen verwacht in sociale premies 2021

Op Prinsjesdag werden de premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen bekendgemaakt. Uit de begroting blijkt dat de premie Werkhervattingskas stijgt (van 1,28% naar 1,36%), maar dat zowel de hoge (van 7,94% naar 7,7%) als de lage (van 2,94% naar 2,70%) Awf-premie iets omlaag gaat. Nog niet alle premies uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn definitief.