Disclaimer 

De op  deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. MBM streeft naar een zo actueel mogelijke website. Toch kan MBM niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt MBM geen enkele aansprakelijkheid.

Op de inhoud van de webpagina’s van MBM en op het logo van MBM rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van MBM.